เงื่อนไขการให้บริการ

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์และความยินยอมในการตรวจสอบ

ข้อมูล ข้อความ กราฟิก ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการโดย OfZenandComputing.com หรือตัวแทน ใครก็ตามที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ยินยอมให้ตรวจสอบการเข้าถึงและใช้งานโดยระบบหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การตรวจสอบการเข้าถึง

มีการตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ URL ที่ร้องขอ เครื่องที่ส่งคำขอ และเวลาของคำขอจะถูกบันทึกไว้สำหรับสถิติการเข้าถึงและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้มีการตรวจสอบดังกล่าว

ข้อมูลลิขสิทธิ์/สิทธิ์ของผู้ใช้

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ OfZenandComputing.com ลิขสิทธิ์ 2020 สงวนลิขสิทธิ์

ในฐานะผู้ใช้ คุณได้รับอนุญาตให้ดู คัดลอก พิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น ตราบใดที่ (1) เอกสารนั้นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และ (2) สำเนาของเอกสารใดๆ (หรือบางส่วนในเอกสารดังกล่าว) ) รวมถึงประกาศลิขสิทธิ์ต่อไปนี้: ลิขสิทธิ์ 2020 OfZenandComputing.com สงวนลิขสิทธิ์.

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

OfZenandComputing.com หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่ประกอบด้วยเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้และดึงเนื้อหาที่มีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ OfZenandComputing.com จัดเก็บเนื้อหาดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของคุณเอง และพิมพ์สำเนาของเนื้อหาดังกล่าวหนึ่งสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าคุณ (1) ไม่ ดัดแปลง แจกจ่าย หรือส่งเนื้อหาดังกล่าว และ (2) รวมประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ปรากฏครั้งแรกพร้อมกับเนื้อหาดังกล่าว อาจจำเป็นต้องได้รับอนุญาตสำหรับเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายด้วย OfZenandComputing.com หรือประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใดๆ คุณสามารถอ้างอิงหรืออ้างถึง URL ของเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำกัด

แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และชื่อกระบวนการทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงถึงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการไม่ได้หมายความถึงการแนะนำ การอนุมัติ ความร่วมมือ หรือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการนั้นโดย OfZenandComputing.com

ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะถูกตีความว่าเป็นการหารือโดยปริยาย กฎหมายปิดปาก หรือใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใดๆ ภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ OfZenandComputing.com หรือบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้

การปฏิเสธความรับผิดของสกุลเงิน ความถูกต้อง หรือคุณภาพ

OfZenandComputing.com ไม่รับประกันสกุลเงิน ความถูกต้อง หรือคุณภาพของข้อมูลที่เผยแพร่และ/หรือเก็บถาวรบนเว็บไซต์นี้ และ OfZenandComputing.com จะไม่รับผิดชอบต่อองค์กร ธุรกิจ และบุคคลอื่นๆ ที่ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์.

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำโดย OfZenandComputing.com อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มีการใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ที่นี่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ แต่ OfZenandComputing.com จะไม่รับผิดชอบต่อการพิมพ์ผิด ข้อมูลที่ล้าสมัย หรือข้อผิดพลาด OfZenandComputing.com ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือรับผิดตามกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้

การปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม ข้อเสนอ หรือข้อมูลทางเทคนิคที่อธิบายในเว็บไซต์นี้ OfZenandComputing.com ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ คุณภาพ หรือความเพียงพอของเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือความเหมาะสม ฟังก์ชันการทำงาน หรือการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงที่เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสม หรืออาจไม่ตรงกับความต้องการและข้อกำหนดของคุณ OFZENANDCOMPUTING.COM ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดที่เกี่ยวข้องกับหน้าเว็บและเนื้อหาเหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม OFZENANDCOMPUTING.COM จะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่ตามมา แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

การปฏิเสธความรับผิด

OfZenandComputing.com ไม่รับประกันเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้ ไม่มีความรับผิดทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว และไม่ได้แสดงว่าการใช้งานจะไม่ละเมิดเป็นการส่วนตัว เป็นเจ้าของสิทธิ์ OfZenandComputing.com ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ลิงค์

ลิงก์บางลิงก์ในเว็บไซต์นี้นำไปสู่ทรัพยากรที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ดูแลโดย OfZenandComputing.com หรืออยู่ภายใต้การควบคุม OfZenandComputing.com จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่อ้างอิงดังกล่าวหรือความพร้อมใช้งานของการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีการรับรอง

การรวมลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์อื่นในเว็บไซต์นี้ หรือการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต หรืออื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องถือเป็นหรือบ่งบอกถึงการรับรองหรือคำแนะนำโดย OfZenandComputing.com

ข้อมูลการรับประกัน

ข้อมูลและเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์นี้มีให้โดยผู้โฆษณาหรือผู้ผลิตเท่านั้น ไม่ใช่โดย OfZenandComputing.com

การอ้างอิงและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในเนื้อหาของเว็บไซต์มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย OfZenandComputing.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหายที่ตามมาใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ผู้ใช้จากการใช้วัสดุบนเว็บไซต์นี้หรือของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้

คำอธิบายและการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และบริษัทบนเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ให้ข้อมูล (“ผู้ลงโฆษณา”) แต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ OfZenandComputing.com

การรวมเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้หมายความถึงการรับรองใด ๆ โดย OfZenandComputing.com ซึ่งไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์ที่โฆษณา

มีความเป็นไปได้ที่เนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ที่บุคคลภายนอกจะเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่า OfZenandComputing.com จะพยายามรับประกันความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์ แต่ก็ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือแม่นยำ ก่อนที่จะพึ่งพาการเป็นตัวแทนใดๆ ที่ทำขึ้นในเนื้อหาใดๆ ของเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจสอบกับผู้โฆษณาของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณอ้างอิงนั้นถูกต้อง

โมฆะเมื่อห้าม

แม้ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก แต่ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนหรือในทุกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาล OfZenandComputing.com และผู้ลงโฆษณาต่างสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนให้กับบุคคล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่พวกเขาต้องการ และจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่พวกเขาจัดหาให้ ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำขึ้นในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากไม่ได้รับอนุญาต

ผู้เขียน

  • ผู้ดูแลระบบ

    สวัสดี เรากำลังเล่นคู่ที่นี่ เราชอบที่จะแบ่งปันเคล็ดลับและลูกเล่นคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่าย

thไทย