Ofzen And Computing is reader-supported. When you buy via links on our site, we may earn an affiliate commission at no cost to you. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

DnD Alignments Chart 2023 [Decoding Character Morality]

DnD Alignments Chart
  เขียนโดย: อาชิช อารี
Updated On: 11/16/2023
ประมาณ การอ่าน: 6 นาที

Ever find yourself caught in a comic frenzy, spinning tales with your friends, and suddenly whisked off into the realm of fantasy with tabletop RPGs?

Well, the DnD alignments chart might be your golden ticket to deepening that escapade. Dubbed the meme alignment chart, you can't resist sharing it on social media; we are delving deep into its intricacies to raise everyone's immersion and fun at each game session.

You've crafted your character down to their last scar, but there's one lingering question - how would they react in unanticipated scenarios? That's where the alignment chart DnD has made popular comes swooping in.

This fundamental cornerstone of characterization not only defines their morality and personal attitudes but also adds an additional layer of complexity that enriches the entire gaming experience. Don't worry if this sounds baffling; we're here to untangle the knot.

What is the Alignments chart in D&D 5E?

In Dungeons & Dragons (D&D) 5th Edition (5E), the alignment chart serves as a moral compass for your characters. It's like a personality roadmap that spells out how your character could act, react, and interact within the game's world.

What is the Alignment chart in D&D 5E?

This chart is set up as a grid with two axes: one ranging from "Lawful" to "Chaotic" and the other from "Good" to "Evil." The intersection between these axes creates nine distinct compartments, each representing a unique alignment - Lawful Good, Neutral Good, Chaotic Good, Lawful Neutral, True Neutral, Chaotic Neutral, Lawful Evil, Neutral Evil, and Chaotic Evil.

Each part of this division corresponds to different ethos or value systems that players adopt for their characters. For instance, someone who chooses Lawful Good believes in truth and order and is likely to follow societal rules.

A Chaotic Evil character tends toward exerting their will at others' expense and might break any laws to achieve their goals.

Understanding this dynamic system allows you to create nuanced role-playing experiences as you interact with NPCs (Non-Player Characters) and other player characters within your campaigns.

Remember that while this guide aids in shaping your character's behavior or reactions during gameplay, it's flexible. It shouldn't be viewed as rigid rules but rather an inspiration for portraying multidimensional characters in D&D.

How Alignment Works in D&D

Ever wonder how an alignment chart can spice up your fantasy role-playing game? As an essential aspect of Dungeons & Dragons (D&D), your character's alignment guides their behavior, steers their decisions, and influences interactions with other characters in the game. It's like your character's moral compass!

How Alignment Works in D&D

You, as a player, get to choose this alignment for your character, which sets their ethical and moral perspectives. Will they be Lawful Good, reflecting the virtues of honesty and honor? Or maybe they're Chaotic Evil, using any means necessary to achieve personal gain or wreak havoc just because they can!

Keeping true to your character’s chosen alignment isn’t just a suggestion. It’s a part of the fun. Watching these personalities clash, or team up against the backdrop of an epic adventure can truly elevate the thrill factor.

อ่านเพิ่มเติม: คู่มือคลาส Barbarian 5E DnD [กลยุทธ์ กลยุทธ์ และเคล็ดลับ]

การจัดตำแหน่ง

Stepping aside from races, classes, and hit points for a moment, let's turn down an interesting alley - alignment. In Dungeons & Dragons, alignment paints broad strokes across your character's moral compass.

It encapsulates a general guideline of the character's worldview and guides their decision-making process through the game.

Lawful Good (LG)

Knight in shining armor? Yeah, they're probably Lawful Good. Characters aligned as Lawful Good are walking oaths of integrity, committed to doing what's right. They live by a stringent code of honor and tend to view the world in clear terms of right and wrong.

These folks won't skirt around laws or social structures; they respect authority and believe in society's capacity to bring about fairness and order. Think Superman or Ned Stark from Game of Thrones - they uphold justice and order at all costs.

Their rigidly moral life can be a double-edged sword. Their unwavering adherence to rules might lead them to overlook the potential for nuanced solutions or even conflict with others who have different perspectives about 'good' and 'evil.'

Neutral Good (NG)

If you've got Neutral Good alignment, you're basically the good Samaritan of your story! These character types are primarily concerned with doing what's best for others but aren't as disposed toward rules as their Lawful Good counterparts.

Don't confuse this with being indecisive or dishonest; it just means that characters with this alignment hold goodness for its own sake above any structured societal order. They might break laws if that means achieving a greater good.

An easily relatable example would be Albus Dumbledore from Harry Potter - kind-hearted but not opposed to bending the rules when needed.

This flexibility could land them in hot water occasionally if they're viewed as inconsistent or unreliable due to their adaptable principles.

Chaotic Good (CG)

Chaotic Good characters are like vigilantes of the DnD universe. They value freedom, individuality, and well-meaning upheaval. They're willing to break the rules and defy authority to achieve their noble goals.

They believe in doing good, but they refuse to be shackled by laws or regulations. Robin Hood is an apt example of a folk hero who defies authority to help the less fortunate. The pitfall? Their rebellious spirit might sometimes catalyze unnecessary conflicts or get them labeled as unreliable.

Lawful Neutral (LN)

Lawful Neutral characters are all about structure, order, and principle. Unlike their lawful counterparts, their decisions aren't influenced by whether actions are morally good or evil.

These individuals firmly believe in maintaining social structures and reliability above all else. They thrive on creating harmony through law and order. A classic example is Judge Dredd - he enforces the law strictly without deviation due to personal ethics.

Despite this class's seemingly stolid front end, there lies a potential issue for such characters - stiff adherence to laws can often rob them of humane judgment during critical situations.

อ่านเพิ่มเติม: Monk 5E ใน D&D [คุณสมบัติของคลาส คลาสย่อย และกลยุทธ์]

Neutral (N)

Neutral alignment epitomizes balance in its pure form. These characters don't feel particularly obliged towards any ideal of good, evil, law, or chaos; they base their actions on case-by-case circumstances.

These characters value personal freedom greatly but don't possess excessive zeal for disrupting the prevailing order either.

A prime example can be found in Drizzt Do'Urden from Forgotten Realms - who aims not for the greater 'good' nor 'evil' but follows his instincts grounded in balance.

Often, though, their absence of bias towards any moral imperatives might make them seem unpredictable or confusing to others within their group.

Chaotic Neutral (CN)

Ah, the wildcard of the alignment chart - Chaotic Neutral. They're free spirits, going by their own whims and fancies, and a disdain for rules is in their character's blood. They value their own freedom and independence above anything else.

These characters don't fall neatly into the brackets of good or evil. Think Captain Jack Sparrow from Pirates of the Caribbean: adventurous rascals who dance to their own tune.

Be warned, though, CN characters can be unpredictable at best and selfish at worst, as it's challenging to predict which way their moral compass will swivel in any given situation.

Lawful Evil (LE)

Lawful Evil might sound like a contradiction, but it essentially means that these characters have a code—albeit one that serves their nefarious intentions. Picture a well-organized mafia boss who runs their operation with uncompromising efficiency.

Characters like Darth Vader or Cersei Lannister embody this alignment of perfectly ruthless individuals determined to seize power through manipulation or outright cruelty while staying within a certain set of rules.

Their greatest weakness is potentially becoming enslaved to their own ordered systems and becoming inflexible when faced with change.

Neutral Evil (NE)

Meet the alignment of pure self-interest and Neutral Evil. These folks are out for number one and will do whatever benefits them alone without needing either chaos or order. They're not necessarily sadistic but wouldn't think twice before causing harm if it furthers their cause.

An example could be Voldemort from Harry Potter, who was willing to kill indiscriminately if it meant achieving his goals. The downsides? Their lack of loyalty means they often end up standing alone when things go south.

Chaotic Evil (CE)

The feared alignment of Chaotic Evil is often synonymous with complete destruction and a lack of empathy towards others' well-being. These character types believe in individualism taken to its absolute limit, where the ends justify any means.

Think of characters like Joker from Batman; they thrive in chaos and wish to see societal structures burn. As enthralling as they can be, their anarchistic tendencies and disregard for others could lead to them being ostracized or even defeated by those who band together against them.

สำรวจเพิ่มเติม: Crossbow Expert 5E Feat [Maximize Your Efficiency With Crossbows]

FAQs About dnD alignments chart

Why is alignment important in DnD?

Alignment shapes character interaction and decision-making, adding depth and complexity to gameplay.

Can alignments change during a game?

Absolutely! Life-altering experiences or moments of self-discovery can shift your character's alignment.

How do I choose my character's alignment?

Alignments should reflect your character's worldview and guide their behavior. Choose one that fits your character's backstory and personality.

Is Chaotic Evil 'bad' in DnD gaming?

No alignment is inherently 'bad.' Chaotic Evil could mean the character highly values personal freedom, even if it conflicts with social norms.

What does being Neutral signify on the DnD alignments chart?

Neutral characters seek balance. They might strive for good without bias toward order or chaos, or they might be self-centered, pursuing their ends without concern for good or evil.

ผู้เขียน

  • อาชิช อารี

    ฉันเป็นผู้คลั่งไคล้เทคโนโลยีและเป็นเกมเมอร์มาตลอดชีวิต มาจากเมืองจันดิการ์ที่สวยงาม ความหลงใหลของฉันมีตั้งแต่การดื่มด่ำในโลกอย่าง GTA V, COD, SIMS, Roblox และ Minecraft ไปจนถึงการสำรวจนวัตกรรมล่าสุดในแล็ปท็อปและเทคโนโลยี ด้วยปริญญาตรีด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ฉันชอบแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของฉันผ่านการเขียนและการมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆ ที่สนใจ เข้าร่วมการเดินทางของฉันผ่านโลกแห่งเกมและเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา!