Syarat Perkhidmatan

PEMILIKAN LAMAN WEB DAN PERSETUJUAN UNTUK PEMANTAUAN

Maklumat, teks, grafik, perisian dan kandungan lain yang membentuk tapak Web ini (“Kandungan”) berada pada komputer yang dikendalikan oleh OfZenandComputing.com atau wakilnya. Sesiapa sahaja yang mengakses laman web ini bersetuju untuk memantau akses dan penggunaan ini oleh sistem atau kakitangan keselamatan.

PEMANTAUAN AKSES

Akses ke laman web ini dipantau. URL yang meminta, mesin yang menghasilkan permintaan dan masa permintaan dilog untuk statistik akses dan tujuan keselamatan. Penggunaan laman web ini merupakan persetujuan untuk pemantauan tersebut.

MAKLUMAT HAK CIPTA/HAK PENGGUNA

Semua kandungan yang muncul di laman web ini adalah hak milik OfZenandComputing.com. Hak Cipta 2020. Hak cipta terpelihara.

Sebagai pengguna, anda hanya dibenarkan untuk melihat, menyalin, mencetak dan mengedarkan dokumen di laman web ini selagi (1) dokumen itu digunakan untuk tujuan maklumat sahaja, dan (2) sebarang salinan dokumen (atau bahagiannya). ) termasuk notis hak cipta berikut: Hak Cipta 2020 OfZenandComputing.com. Hak cipta terpelihara.

HAK CIPTA DAN TANDA DAGANGAN

OfZenandComputing.com atau pemberi lesennya memiliki hak cipta dalam semua kandungan yang terdiri daripada laman web ini, melainkan dinyatakan sebaliknya. Dengan mengakses dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi undang-undang hak cipta AS dan antarabangsa serta semua undang-undang lain yang berkenaan. Anda boleh mengakses laman web ini dan mendapatkan semula kandungan yang mengandungi notis hak cipta OfZenandComputing.com, menyimpan kandungan tersebut pada komputer anda sendiri, dan mencetak satu salinan Kandungan tersebut untuk tujuan bukan komersial, peribadi atau pendidikan sahaja, dengan syarat anda (1) tidak mengubah suai, mengedar atau menghantar kandungan sedemikian dan (2) memasukkan sebarang notis hak cipta yang pada asalnya muncul dengan kandungan tersebut. Kebenaran mungkin diperlukan untuk kandungan lain yang tidak ditandakan dengan OfZenandComputing.com atau sebarang notis hak cipta. Anda boleh memetik atau merujuk kepada URL laman web ini tanpa had.

Semua jenama, produk, perkhidmatan dan nama proses yang dipaparkan di laman web ini adalah tanda dagangan pemegang masing-masing. Rujukan kepada atau penggunaan produk, perkhidmatan atau proses tidak membayangkan pengesyoran, kelulusan, gabungan atau penajaan produk, perkhidmatan atau proses tersebut oleh OfZenandComputing.com.

Tiada apa-apa yang terkandung di sini boleh ditafsirkan sebagai memberikan secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya apa-apa lesen atau hak di bawah mana-mana paten, hak cipta, tanda dagangan, atau hak harta intelek lain OfZenandComputing.com atau mana-mana pihak ketiga, kecuali seperti yang diberikan secara nyata di sini.

PENAFIAN MATAWANG, KETEPATAN ATAU KUALITI

OfZenandComputing.com tidak memberi jaminan tentang mata wang, ketepatan, atau kualiti maklumat yang diterbitkan dan/atau diarkibkan di laman web ini, dan OfZenandComputing.com juga tidak akan menerima sebarang tanggungjawab untuk organisasi, perniagaan dan orang persendirian lain yang menyediakan maklumat di Web ini tapak.

KETEPATAN DAN KESIMPULAN MAKLUMAT

Semua maklumat di laman web ini mengenai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh OfZenandComputing.com adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Usaha yang munasabah diambil untuk memastikan ketepatan dan integriti semua maklumat yang diberikan di sini, tetapi OfZenandComputing.com tidak bertanggungjawab untuk salah cetak, maklumat lapuk atau ralat. OfZenandComputing.com tidak membuat waranti, nyata atau tersirat, atau menanggung sebarang liabiliti undang-undang atau tanggungjawab untuk ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat yang terkandung di laman web ini.

PENAFIAN

Kandungan yang disertakan dalam laman web ini telah disusun daripada pelbagai sumber dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis seperti mana-mana produk, program, tawaran atau maklumat teknikal yang diterangkan dalam laman web ini. OfZenandComputing.com tidak membuat sebarang representasi atau waranti mengenai kesempurnaan, kualiti, atau kecukupan tapak Web atau Kandungan, atau kesesuaian, kefungsian, atau pengendalian laman web ini atau Kandungannya. Dengan menggunakan laman web ini, anda menanggung risiko bahawa Kandungan pada laman web ini mungkin tidak tepat, tidak lengkap, menyinggung perasaan, atau mungkin tidak memenuhi keperluan dan keperluan anda. OFZENANDCOMPUTING.COM SECARA KHUSUS MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN BERHUBUNGAN DENGAN HALAMAN WEB INI. OFZENANDCOMPUTING.COM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN KHAS, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, ATAU AKIBAT WALAUPUN SYARIKAT TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

PENAFIAN LIABILITI

OfZenandComputing.com tidak membuat waranti berkenaan dengan dokumen atau maklumat lain yang tersedia dari laman web ini, tidak memikul sebarang liabiliti atau tanggungjawab undang-undang untuk ketepatan, kesempurnaan, atau kegunaan mana-mana maklumat sedemikian, dan tidak mewakili bahawa penggunaannya tidak akan melanggar secara peribadi hak milik. OfZenandComputing.com menafikan semua jaminan, nyata dan tersirat, termasuk jaminan kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

PAUTAN

Pautan tertentu di laman web ini membawa kepada sumber yang terdapat pada pelayan yang tidak diselenggara oleh OfZenandComputing.com atau di bawah kawalannya. OfZenandComputing.com tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak Web yang dirujuk sedemikian atau untuk ketersediaan akses kepada tapak Web tersebut.

TIADA PENGESAHAN

Kemasukan pada tapak Web ini mana-mana pautan ke laman web lain, atau sebarang rujukan kepada mana-mana produk atau perkhidmatan dengan nama dagangan, tanda dagangan, pengilang, atau sebaliknya, tidak semestinya membentuk atau membayangkan pengesahan atau pengesyoran oleh OfZenandComputing.com.

MAKLUMAT WARANTI

Maklumat dan kandungan pada pelayan ini disediakan "seadanya" tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Sebarang jaminan yang diberikan berkaitan dengan mana-mana produk dan perkhidmatan yang diterangkan di laman web ini disediakan oleh pengiklan atau pengilang sahaja, dan bukan oleh OfZenandComputing.com.

Rujukan dan perihalan produk atau perkhidmatan dalam bahan tapak Web disediakan "seadanya" tanpa apa-apa jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat. OfZenandComputing.com tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, termasuk sebarang kerosakan berbangkit, dalam apa jua bentuk yang mungkin mengakibatkan pengguna daripada penggunaan bahan di laman web ini atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang diterangkan di sini.

Penerangan mengenai, dan rujukan kepada, produk, perkhidmatan dan syarikat di laman web ini adalah tanggungjawab sepenuhnya syarikat yang menyediakan maklumat (“pengiklan”), dan bukannya OfZenandComputing.com.

Kemasukan bahan pada pelayan ini tidak membayangkan apa-apa pengesahan oleh OfZenandComputing.com, yang tidak membuat sebarang jenis waranti berkenaan dengan subjek bahan pelayan yang diiklankan.

Terdapat kemungkinan bahawa bahan pelayan boleh termasuk ketidaktepatan atau ralat. Selain itu, wujud kemungkinan bahawa penambahan, pemadaman dan pengubahan yang tidak dibenarkan boleh dibuat oleh pihak ketiga kepada bahan pelayan. Walaupun OfZenandComputing.com cuba memastikan integriti dan ketepatan bahan pelayan, ia tidak memberi jaminan tentang ketepatan atau ketepatannya. Sebelum bergantung pada sebarang perwakilan yang dibuat dalam mana-mana bahan pelayan, semak dengan pengiklan produk atau perkhidmatan untuk memastikan bahawa maklumat yang anda harapkan adalah betul.

BATAL DI MANA DILARANG

Walaupun maklumat di laman web ini boleh diakses di seluruh dunia, tidak semua produk atau perkhidmatan yang dibincangkan dalam laman web ini tersedia untuk semua orang atau di semua lokasi geografi atau bidang kuasa. OfZenandComputing.com dan pengiklan masing-masing berhak untuk mengehadkan penyediaan produk atau perkhidmatan mereka kepada mana-mana orang, kawasan geografi, atau bidang kuasa yang mereka inginkan dan untuk mengehadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang mereka sediakan. Sebarang tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat dalam bahan di laman web ini adalah tidak sah jika dilarang.

Pengarang

  • Admin

    Hello, Kami bermain duo di sini. Kami suka berkongsi petua & helah pengkomputeran yang menjadikan kehidupan digital MUDAH.