Warunki usługi

WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ I ZGODA NA MONITOROWANIE

Informacje, tekst, grafika, oprogramowanie i inne treści, które składają się na tę stronę internetową („Treść”) znajdują się na komputerze obsługiwanym przez OfZenandComputing.com lub jej przedstawiciela. Każda osoba uzyskująca dostęp do tej witryny internetowej wyraża zgodę na monitorowanie tego dostępu i korzystania z niej przez personel systemowy lub personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

MONITOROWANIE DOSTĘPU

Dostęp do tej witryny sieci Web jest monitorowany. Żądające adresy URL, maszyna, z której pochodzi żądanie, oraz czas żądania są rejestrowane w celu statystyki dostępu i celów bezpieczeństwa. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza zgodę na takie monitorowanie.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH/PRAWA UŻYTKOWNIKA

Cała zawartość tej witryny sieci Web jest własnością OfZenandComputing.com. Copyright 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jako użytkownik masz prawo tylko do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania dokumentów w tej witrynie internetowej, o ile (1) dokument jest używany wyłącznie do celów informacyjnych oraz (2) jakakolwiek kopia dokumentu (lub jego część ) zawiera następującą informację o prawach autorskich: Copyright 2020 OfZenandComputing.com. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAK TOWAROWY

OfZenandComputing.com lub jej licencjodawca jest właścicielem praw autorskich do całej zawartości tej witryny internetowej, chyba że wskazano inaczej. Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie amerykańskiego i międzynarodowego prawa autorskiego oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów. Możesz uzyskiwać dostęp do tej witryny internetowej i pobierać treści, które zawierają informacje o prawach autorskich OfZenandComputing.com, przechowywać takie treści na własnym komputerze i drukować jedną kopię takich treści wyłącznie w celach niekomercyjnych, osobistych lub edukacyjnych, pod warunkiem, że (1) nie modyfikować, rozpowszechniać ani przesyłać takich treści oraz (2) dołączać wszelkich informacji o prawach autorskich, które pierwotnie pojawiały się wraz z takimi treściami. Zezwolenie może być potrzebne w przypadku innych treści, które nie są oznaczone OfZenandComputing.com lub jakąkolwiek informacją o prawach autorskich. Możesz cytować lub odnosić się do adresu URL tej witryny sieci Web bez ograniczeń.

Wszystkie nazwy marek, produktów, usług i procesów pojawiające się w tej witrynie internetowej są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Odniesienie do produktu, usługi lub procesu lub korzystanie z niego nie oznacza rekomendacji, zatwierdzenia, przynależności ani sponsorowania tego produktu, usługi lub procesu przez OfZenandComputing.com.

Nic zawartego w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie przez implikację, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa w ramach jakiegokolwiek patentu, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej OfZenandComputing.com lub jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przyznanych w niniejszym dokumencie.

ZRZECZENIE SIĘ WALUTY, DOKŁADNOŚCI LUB JAKOŚCI

OfZenandComputing.com nie gwarantuje aktualności, dokładności ani jakości informacji opublikowanych i/lub zarchiwizowanych w tej witrynie internetowej, ani OfZenandComputing.com nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za inne organizacje, firmy i osoby prywatne, które udostępniają informacje w tej witrynie internetowej strona.

DOKŁADNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI

Wszystkie informacje na tej stronie internetowej dotyczące produktów i usług świadczonych przez OfZenandComputing.com mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Podejmowane są uzasadnione starania, aby zapewnić dokładność i integralność wszystkich podanych tutaj informacji, ale OfZenandComputing.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku, nieaktualne informacje lub błędy. OfZenandComputing.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej.

ZASTRZEŻENIE

Zawartość zawarta w tej witrynie internetowej została skompilowana z różnych źródeł i może ulec zmianie bez powiadomienia, podobnie jak wszelkie produkty, programy, oferty lub informacje techniczne opisane w tej witrynie internetowej. OfZenandComputing.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompletności, jakości lub adekwatności witryny internetowej lub Treści, ani przydatności, funkcjonalności lub działania tej witryny internetowej lub jej Treści. Korzystając z tej strony internetowej, przyjmujesz na siebie ryzyko, że Treść na tej stronie internetowej może być niedokładna, niekompletna, obraźliwa lub może nie spełniać twoich potrzeb i wymagań. FIRMA OFZENANDCOMPUTING.COM WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW W ODNIESIENIU DO TYCH STRON INTERNETOWYCH I ZAWARTOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA OFZENANDCOMPUTING.COM NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

OfZenandComputing.com nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do dokumentów lub innych informacji dostępnych na tej stronie internetowej, nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej ani jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub przydatność takich informacji i nie gwarantuje, że ich użycie nie naruszyłoby prywatności posiadane prawa. OfZenandComputing.com zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

SPINKI DO MANKIETÓW

Niektóre łącza na tej stronie internetowej prowadzą do zasobów znajdujących się na serwerach, które nie są utrzymywane przez OfZenandComputing.com ani pod jej kontrolą. OfZenandComputing.com nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn sieci Web, do których się odwołuje, ani za dostępność dostępu do takich witryn sieci Web.

BRAK POTWIERDZENIA

Umieszczenie w tej witrynie sieci Web jakiegokolwiek łącza do innej witryny sieci Web lub jakichkolwiek odniesień do dowolnego produktu lub usługi za pomocą nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta lub w inny sposób niekoniecznie stanowi lub implikuje poparcie lub rekomendację ze strony OfZenandComputing.com.

INFORMACJE O GWARANCJI

Informacje i treści na tym serwerze są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Wszelkie gwarancje udzielane w związku z produktami i usługami opisanymi w tej witrynie sieci Web są udzielane wyłącznie przez reklamodawcę lub producenta, a nie przez OfZenandComputing.com.

Odniesienia i opisy produktów lub usług w materiałach witryny są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. OfZenandComputing.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody następcze, jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć dla użytkownika w wyniku korzystania z materiałów na tej stronie internetowej lub jakichkolwiek produktów lub usług opisanych w niniejszym dokumencie.

Za opisy i odniesienia do produktów, usług i firm na tej stronie internetowej wyłączną odpowiedzialność ponoszą firmy dostarczające informacje („reklamodawcy”), a nie OfZenandComputing.com.

Włączenie materiału na ten serwer nie oznacza żadnego poparcia ze strony OfZenandComputing.com, która nie daje żadnej gwarancji w odniesieniu do przedmiotu reklamowanych materiałów serwerowych.

Istnieje możliwość, że materiały serwera mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Ponadto istnieje możliwość nieautoryzowanego dodawania, usuwania i zmian materiałów serwera przez osoby trzecie. Chociaż OfZenandComputing.com stara się zapewnić integralność i dokładność materiałów serwera, nie gwarantuje ich poprawności ani dokładności. Zanim zaczniesz polegać na jakimkolwiek oświadczeniu zawartym w jakimkolwiek materiale serwera, skontaktuj się z reklamodawcą produktu lub usługi, aby upewnić się, że informacje, na których polegasz, są prawidłowe.

UNIKNĄĆ TAM, GDZIE ZABRONIONE

Chociaż informacje na tej stronie internetowej są dostępne na całym świecie, nie wszystkie produkty lub usługi omówione w tej witrynie internetowej są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych lub jurysdykcjach. OfZenandComputing.com i reklamodawcy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia dostarczania swoich produktów lub usług do dowolnej osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, której sobie życzą, oraz do ograniczenia ilości dostarczanych produktów lub usług. Wszelkie oferty dotyczące jakiegokolwiek produktu lub usługi zawarte w materiałach na tej stronie internetowej są nieważne tam, gdzie są zabronione.

Autor